یک تصمیم سینمایی جدید/ چه کسانی تهیه کننده فیلم اولی ها می شوند

دبیر شورای عالی تهیه کنندگان از جلسه ای خبر داد که طی آن موضوع تهیه کنندگی فیلم های کارگردانان فیلم اولی بررسی و نکاتی مطرح شده است.