نگاه اعتدالی را باید در فضای سینما پدید آورد/ شفاف سازی اعتقادم است

سید عباس صالحی وزیر پیشنهادی ارشاد می گوید: هم افزایی با دستگاه های مختلف ، توجه به دیپلماسی فرهنگی وشفاف سازی در همه فعالیت های وزارت ارشاد را سرلوحه کار خود قرار داده است.