انجام مراحل فنی فیلم «هومن سیدی»

تدوین فیلم سینمایی «مغزهای کوچک زنگ زده» ساخته جدید هومن سیدی آخرین مراحل خود را سپری می کند.