حیات فرهنگی و هنری آثاری مانند “رگ خواب” بعد از این آغاز می شود/ برخی رسانه ها در خدمت تبلیغ آثار سخیف درآمده اند/ مخاطب از تماشای این خزعبلات به اسم سینمای کمدی خسته می شود

منتقد سینما با اشاره به اینکه حیات فرهنگی و هنری آثاری مانند “رگ خواب” بعد از این شروع می شود، افزود: مخاطب از تماشای این همه خرعبل به اسم سینمای کمدی خسته می شود.