پاسداشت برای ژان وال ژان فعالیت های فرهنگی/ کاظمی: در شهرستان من «فرهنگسرا» به «دادسرا» تبدیل شده است

جعفر کاظمی گفت: من از شهرستانی هستم که فرهنگسرا ندارد و تنها فرهنگسرای آنجا نیز مدتی است به دادسرا تبدیل شده است. من در شهرستان خود تاکنون سینما نرفتم چون اساساً سالن سینما ندارد.