مشکلات جدی سینمای مستند چیست؟

«آسیب شناسی سینمای مستند به این معناست که ما با عناصر بیماری زا مواجه هستیم که دو عنصر تاثیرگذار در این حوزه، عناصر درون سینمای مستند (از پیش تولید تا پسا تولید) و عناصر بیرونی تاثیرگذار بر سینما از جمله عناصر تاریخی هستند.»