فیلم های اقتباسی هالیوود در ماه های اخیر

باوجود این که همواره در ادبیات سینمایی عنوان شده که ادبیات در روند فیلم شدن بخش عمده ای از عمق، ارزش و کیفیت روایی خود را از دست می دهد، اما باز هم روند تولید آثار اقتباسی در سینمای روز دنیا با سرعت و قدرت فراوانی ادامه دارد و همه ساله می توان به انبوه فیلم هایی برخورد که ریشه در ادبیات داستانی دارند.