شهردارى علیه سینما آزادى

سعیدی پور مدیر سینما آزادی گفت: متاسفانه در روزهایی که هوا گرم است شهرداری ناحیه پسماندهای سینما را غیرمتعارف دانسته و از انتقال آن سرباز می زند.