رده بندی تشریفاتی هیچ سودی ندارد

لزوم تغییر رویکرد در مدیریت فرسوده و قوانین فسیل شده در سینما ایجاب می کند که بدانیم در جهان فعلی نه هنر بلکه هیچ چیزی توقیف شدنی نیست اما باید با یک نگاه اصولی و درست برگرفته از فرهنگ ایرانی اسلامی به یک مدیریت منسجم رسید.