جای تاسف است که از ۱۰ هزار عضو خانه سینما باید چند صفر را حذف کنیم تا تعدادی کتابخوان پیدا شود!

سینماپرس: دبیر هفتمین دوره جشن کتاب سال خانه سینما با تشریح جزئیات این برنامه از مراجعات کم به کتابخانه خانه سینما و میزان اندک کتابخوانی در میان سینماگران انتقاد کرد.