تخریب فرهنگ و اخلاق اجتماعی در سریال های نمایش خانگی

آل داود گفت:مهمترین وسیله و ابزار در جهان کنونی برای تغییر سبک زندگی مردم به لجن کشیدن فرهنگ عمومی اخلاق و رفتار اجتماعی سینما و در کنار آن همین کانال های پخش محتوای سینمای خانگی است.