بی توجهی به کودکان کار/ بمب هایی که هر لحظه امکان دارد منفجر شوند

عباس امینی در نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی «والدراما» تاکید کرد که تنها ۵ درصد از واقعیت زندگی کودکان کار نمایش داده شده است.