اکثر جشنواره های سینمایی وابستگی های مالی و سیاسی دارند

داودنژاد معتقد است که اکثر جشنواره ها، وابستگی های مالی و سیاسی دارند و گوهر فرهنگ کمتر در بدنه شان دیده می شود.