از همه آن ادعاهای فمنیستی، داد زدن اش برای مان باقی مانده؟

نصر: یک هنرپیشه خانم سینما و تلویزیون در یک جلسه مطبوعاتی عصبانی شده و همه چیز را با هم قاطی کرده است.