ارتقای فرهنگ اجتماعی مستلزم حمایت بیشتر از هنر نمایشی است

بانوی فیلمساز یزدی با اشاره به ضرورت حمایت از هنرمندان جوان در حوزه های مختلف به ویژه سینما، گفت: ارتقای فرهنگ اجتماعی مستلزم حمایت بیشتر از هنر نمایشی به ویژه فیلمسازی است.