اثر هنری در کنترل شدید سازنده آن نیست

جامعه سینما : اگر ما در آفرینش انسانیت کاملاً شکوفا، همکار خدا هستیم، مسئله پیش گفته که هنر در ستایش خدا، می تواند به خود متکی باشد و حتی از دیدگاه غیرمؤمنان، زیبا باشد، نباید مایه شگفتی ما شود. شکوه هنر که می تواند واکنش هایی فراتر از نیت آگاهانه هنرمند برانگیزد یکی از موهبت های خداست. اگر در هنر خطری وجود دارد، در این واقعیت نهفته نیست که هنر، به نوعی فسادآور است، بلکه ناشی از این واقعیت است که هنر، بسیار شگفت انگیز است. اثر هنری در کنترل شدید سازنده آن نیست، بلکه همانند آفرینش، خود سامانی دارد. اثر هنری، به یک لحاظ، همواره عقیدتی است؛ بدین معنا که چشم انداز هنرمند و دوران وی را به نمایش می گذارد؛ ولی هنگامی که آفریده شد، به مثابه آفریده ای چون آفریده خدا می ایستد و در امور محتمل تازه ای که امکان پیش بینی آن نبود، بازتاب می یابد. از آن جا که انسان ها شبیه خدایی آفریده شده اند که همه چیز را از عدم می آفریند، توانایی آفرینشگری دارند. خلاقیت ما بازتاب خلاقیت خداست. خدا، به طور تام، از عدم می آفریند. انسان ها، در حد توان خود، می توانند از جهانی که خدا به آنان بخشیده است، اموری تاز …