فیلم تحریمی حوزه هنری پرفروش ترین فیلم شد

قرار گرفتن «اکسیدان» در صدر جدول فروش هفتگی بار دیگر نشان داد که تحریم یک فیلم توسط حوزه هنری که سالن های سینمایی زیادی را در اختیار دارد در بعضی مواقع می تواند به نفع یک فیلم تمام شود!