حمید گودرزی : حرف های گذشته درباره زیرپوش برایم دردسر شد + فیلم

امروز سینمای بی قهرمان مد شده است و این خیلی به نظرم برای سینما بد است.