کار کردن با پول دولت هنر نیست

سینماپرس: سیدصادق موسوی مدیرعامل انجمن سینمای جوان که ادامه حیات مجموعه تحت امرش به بودجه دولت وابسته است و بدون آن قطعا تعطیل خواهد شد و خود وی نیز حقوق بگیر یک مجموعه دولتی است عنوان کرد: کار کردن با پول دولت هنر نیست.